Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»

Εικόνα admin

«Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»

 

Η δράση  «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εκατόν είκοσι (120) στελεχών των συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση δεξιοτήτων στη διαδικτυακή συμπεριφορά και τη ψυχική υγεία.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους επιμόρφωσης (Α’ κύκλος 60 συμμετέχοντες)  & (Β’ κύκλος 60 συμμετέχοντες) συνολικής διάρκειας ανά κύκλο εβδομήντα (70) ωρών οι οποίες θα κατανεμηθούν σε είκοσι (20) εξ αποστάσεως συναντήσεις σύγχρονης επιμόρφωσης μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (zoom), οι οποίες θα υποστηρίζονται από Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης στο οποίο θα βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή το εκπαιδευτικό υλικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αποτελεί η παρακολούθηση του 80% των ωρών των μαθημάτων, η ολοκλήρωση των εργασιών και η επιτυχία στην διαδικασία της τελικής αξιολόγησης.

Για τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα η ανωτέρω Πιστοποίηση προσμετρά με δέκα (10) μόρια στο κριτήριο «πιστοποιημένη επιμόρφωση» κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού καθώς το Πρόγραμμα είναι Πιστοποιημένο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 

Απευθύνεται σε:

 1. Στελέχη των συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 2. Στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Στοχεύει

Τα στελέχη που θα παρακολουθήσουν το δωρεάν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα θα επιμορφωθούν στις ακόλουθες ενότητες:

 1. Διαδίκτυο: εργαλεία, υπηρεσίες και προστασία.
 2. Ασφαλές Διαδίκτυο για καλύτερη κοινωνία.
 3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Διαδικτυακά παιχνίδια και ο ρόλος της Διαφήμισης.
 4. «Εθισμός» στο Διαδίκτυο.
 5. Επικίνδυνες Διαδικτυακές Συμπεριφορές και Συννοσηρότητα.
 6. Συμβουλευτική οικογένειας και ο ρόλος του σχολείου.
 7. Πορνογραφία – Τζόγος – Σεξουαλικότητα, Σεξουαλικοποίηση.
 8. Εκφοβισμός – Σεξουαλική παρενόχληση – Αυτοκτονικότητα – Ρατσισμός.
 9. Παρουσίαση προγραμμάτων ολιστικής παρέμβασης.
 10. Εικονικές παρουσιάσεις – Υγειονομικός χάρτης – Στρατηγικές συνεργασίας.

 

Προϋποθέσεις

Τα στελέχη που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στο εν λόγω δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε σε συγχρηματοδοτούμενες Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είτε σε Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 2. Να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 3. Να διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή.
 4. Να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Κόστος συμμετοχής

Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς χρηματική επιβάρυνση εκ μέρους τους καθώς η συμμετοχή τους παρέχεται δωρεάν.

Οι πόροι για την υλοποίηση της δράσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ», με Κ.Α. 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

 

Υλοποίηση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας – Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 18/2/2022 και ώρα 14:00.

 

Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής

Η Πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της Δομής “Γέφυρα” www.gefyra.com.gr και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.

 

Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των γραφείων της δομής Γέφυρα είναι οι ακόλουθες:

 

Α/Α

 

ΓΡΑΦΕΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

1.

ΛΑΜΙΑ

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας - Δομή ΓΕΦΥΡΑ

Πλατεία Ελευθερίας 3, 35131, Λαμία, 2ος όροφος

Τηλ.: 2231028725, e-mail: info@gefyra.com.gr

 

2.

ΑΜΦΙΣΣΑ

Διοικητήριο Π.Ε. Φωκίδας

Ι. Γιδογιάννου 31, 33100, Άμφισσα, Ισόγειο

Τηλ.: 2265350671

 

3.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Διοικητήριο Π.Ε. Ευρυτανίας

Εθνικής Αντιστάσεως 1 ,36100, Καρπενήσι

Τηλ.: 2237352304, 2237252306

 

4.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας

Φίλωνος 35-39 , 32131, Λιβαδειά, Ισόγειο

Τηλ.: 2261350106, 2261350107

 

5.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας

Λ. Χαϊνά 93, 34132, Χαλκίδα, Γραφείο 120 Β

Τηλ.: 2221353932, 2221353933

 

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και για αυτό τον σκοπό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελούμενου» για το δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο - Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης».

Η ανωτέρω «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση «Υπεύθυνης Δήλωσης».

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση εργοδότη για την σχέση εργασίας και το αντικείμενο εργασίας
 • Τίτλους σπουδών

Στοιχεία δράσης

Φόρμες υποβολής αιτήσεων: 
Τίτλος: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Τύπος φόρμας υποβολής: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περίοδος υποβολής: 
Δευ, 07/02/2022 εώς Πέμ, 31/03/2022
Διασύνδεση με voucher: 
0
Περίοδος ενεργοποίησης: 
Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος, 2022 εώς Πέμπτη, 31 Μάρτιος, 2022
Πρόσκληση (Πρωτ./Ημερ.): 
374/07.02.2022
Χρηματοδότηση: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Χαρακτηριστικά του αντικειμένου προσφοράς: 
Σύντομη περιγραφή: 
Δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»
Κατηγορία: 
Χορηγία
Είδος: 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Ποσότητα Voucher: 
0,00
Μονάδα: 
Voucher
Ανάγκες που καλύπτονται: 
Εκπαίδευση
Ενεργοποίηση λειτουργίας voucher: